Seniori trenčianskeho okresu športovali

               Už dlhšiu sme uvažovali o tom, ako spestriť činnosť seniorov v Okresnej organizácii Jednoty dôchodcov na Slovensku v trenčianskom okrese. Všetky úvahy sa diali v predsedníctve a rade OO JDS Trenčín. Je potrebné spomenúť aj skutočnosť, že do súčasnej doby ako jedinú športovú udalosť seniorov okresu mali Náučno-turistický zraz. Po zrelej úvahe a aj tlaku Krajskej organizácie JDS Trenčín uskutočniť Krajské športové hry seniorov, sme sa rozhodli uskutočniť

NULTÝ ROČNÍK OKRESNÝCH ŠPORTOVÝCH HIER PRE SENIOROV  TRENČIANSKEHO OKRESU.

            Pri tvorbe propozícii Okresných športových hier, organizáčný výbor, ktorý tvorili predseda OO JDS Trenčín, predsedovia ZO JDS v meste Trenčín a podpredsedníčkoa OO JDS Mgr. Margita Lichnerová, sme vychádzali zo skúsenosti pri účasti na Krajských športových hrach.

           Za miesto uskutočnenia hier, po konzultácii s riaditeľom Základnej školy Laca Novomeského pánom Mgr. Hrnčarom sme zvolili jej športový areál. Areál vyhovoval svojou dostupnosťou, športoviskami, vybavením športovým materálom, možnosťou na odber stravy v školskej jedálni. Rozhodujúcim činiteľom bola ústretovosť riaditeľa a učiteľov školy. Termín uskutočnenia OŠH sme stanovili na 16.októbra 2018.

            Členovia organizačného výboru na svojich stretnutiach postupne pripravovali obsah propozícii, dokumentáciu pre jednotlivé disciplíny, materiálno -  technické zabezpečenie a prostriedky.  Časový harmonogram prípravy bol dodržaný. Propozície sme vydali už v mesiaci júl aj preto, aby budúci súťažiaci mali dostatok času na prípravu vo zvolenej jednej alebo najviac troch súťažných disciplínach. Dôležitú úlohu vo vytipovaní, výbere a nahlásení štartujúcich, ale aj rozhodcov a zapisovateľov, mali predsedovia ZO JDS. Úlohu splnili. Na septembrovom zasadaní predsedníctva a rady OO JDS odovzdali menami vyplnené prihlášky.

            Pri slávnostnom nástupe na otvorenie OŠH nastúpilo 55 športovcov, ktorí súťažili v 9 súťažných disciplínach. Popri nich nastúpilo aj 9 rozhodcov 9 zapisovateľov a našli sa aj seniori, ktorí prišli priebeh súťaže iba pozrieť. Za prítomnosti primátora mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka a riaditeľa ZŠ Laca Novomeského Mgr. Hrnčara, Nultý ročník OŠH okresu Trenčín otvoril predseda OO JDS Trenčín Ing. Ján Skyba. Otváraci ceremoniál svojim príhovorom umocnil primátor mesta Trenčín, prečítaním sľubu súťažiacich Ing. Jozef Čaňa a prečítaním sľubu rozhodcov Mgr. Hrnčarovová. Po vydaní organizačných pokynov sa súťažiaci i rozhodcovia rozišli na jednotlivé športoviská.

           Vďaka dobrej príprave a slnečnému počasiu, uskutočnili sme súťaže podľa časového rozpisu bez akéhokoľvek sklzu. Je potrebné zdôrazniť, že chuť súťažiť nikomu nechýbala.

            Posledným, nesúťažnym bodom OŠH, bolo jeho vyhodnotenie a odovzdanie diplomov trom najlepším súťažiacim v každej disciplíne a najlepším športovcom z radov žien a z radov mužov. Je potešujúce, že vyhodnotenia hier sa zúčastnili všetci súťažiaci i rozhodcovia.

            Čo povedať na záver? Je chvályhodné, že športové hry boli za účinnej pomoci vedenia ZŠ Laca Novomeského Trenčín materiálne, dokumentačne i personálne pripravené a po športovej aj spoločenskej stránke ciele splnené. Aj podľa vyjadrenia súťažiacih, priebeh súťaži bol plynulý a bez stresu. Prihlásení súťažiaci súťažné disciplíny absolvovali bez ujmy na zdraví. Je potrebné poďakovať členom organizačného štábu za pripravu všetkého, čo so športovými hrami súviselo. Zvláť ďakujem pani Mgr. Margite Marečkovej, Mgr. Margite Lichnerovej, Ing. Anne Blaškovej, ktoré vynaložili v súvislosti s hrami značné úsilie a rozhodujúcou mierou prispeli k hladkému priebehu Okesných športových hier. Poďakovanie patrí aj ostatným nemenovaným členom OO JDS Trenčín, ktorí svojím spôsobom prispeli k ich pokojnému priebehu. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme.

            Vyjadrujem presvedčenie, že v športových aktivítách budú členovia ZO JDS pokračovť aj naďalej a v roku 2019 uskutočníme Prvý ročník Okresných športových hier seniorov OO JDS Trenčín.

 

VÝSLEDKOVA  LISTINA NULTÉHO ROČNÍKA OKRESNÝCH ŠPORTOVÝCH HIER SENIOROV TRENČIANSKÉHO OKRESU DŇA 16. NOVEMBRA 2018

 

ŽENY  

DISCIPÍNA

1. MIESTO

2. MIESTO

3.MIESTO

ZO JDS

BEH NA 50 METROV

Helena Kučeráková

Helena Kotrhová

Mária Čahojová

30, 29, 05

HOD KRIK. LOPTIČKOU

Viera Orechovská

Hedviga Pitáková

Eva Švančárová

04, 19, 27

STREľBA ZO VZDUCHOVKY

Marta Valovičová

Jarmila Prnová

Anna Blašková

04, 04, 27

HOD NA BASKET. KOŠ

Emília Spačková

Anna Škrátková

Mária Jajcayová

29, 27, 05

HOD PLNOU LOPTOU

Emília Spačková

Helena Kotrhová

Hedviga Pitáková

29, 29, 19

STOLNÝ TENIS

Eva Švančárová

Anna Blašková

Anna Škrátková

27, 27, 27

Beh na 200 metrov

Neuskutočnil sa

 

 

 

PETANG

Oľga Šebáňová

Ann Pinďáková

Oľga Miklášová

30, 02, 29

                                              

MUŽI

DISCIPÍNA

1. MIESTO

2. MIESTO

3.MIESTO

ZO JDS

 

BEH NA 60 METROV

Jaroslav Balocký

Ľuboš Matiaš

Štefan Kiačik

06, 11, 04

 

HOD GRANÁTOM

Anton Švančara

Pavol Uhrecký

Peter Kolárik

06, 19 , 32,

 

STREľBA ZO VZDUCHOVKY

Jozef Sameš

Peter Kolárik

Pavol Uhrecký

30, 32, 19

 

KOP NA BRÁNKU

Ľuboš Matiaš

Vladislav Jakubek

Vladimír Lichner

11, 08, 11

 

HOD PLNOU LOPTOU

Vladimír Lichner

Peter Kolárik

Emil Dunajský

11, 32, 19

 

STOLNÝ TENIS

Milan Švančara

Vladimír Lichner

Jozef Čaňo

27, 11, 02

 

BEH NA 300 METROV

Neuskutočnil sa

 

 

 

 

PETANG

Neuskutočnil sa

 

 

 

 

 

Najlepšiou športovkyňou OŠH sa stala pani Emília Spačková zo ZO JDS 29 Drietoma  a najlepším športovcom pán   Vladimír Lichner zo  ZO JDS 11 Melčice-Lieskové.

Trenčín 23.10.2018                                                                           Ing. Ján Skyba

                                                                                                  predseda OO JDS Trenčín

           

 

Fotogalérie